Nieuwe bewoners onder druk

Hierdoor kan de gemeente ook woningbouw mogelijk maken in gebieden onder de rook van Schiphol. Maar die uitbreidingskans komt wel met een voorwaarde: mensen die in zo'n 'LIB-gebied' hun huis hebben, krijgen geen compensatie meer als ze klagen over vliegtuiglawaai of fijnstofuitstoten.

Wethouder Peters haastte zich vorige week te melden, dat instemmen met dit collegevoorstel niet hetzelfde is als zeggen, dat woningbouw mogelijk wordt in dat gebied. ,,Als je deze beleidsregel niet vast stelt, zeg je dat wij (een besluit om daar al dan niet mogen bouwen, JD) overlaten aan het ministerie. Dan doen wij niet mee. De politiek kan besluiten te bepalen, dat je het zelf wil doen.'' Over het recht om te klagen over Schipholoverlast door de toekomstige bewoners stelde Peters: ,,Je hebt inderdaad geen recht op een vergoeding voor Schiphol.''

Volgens haar zou dat niet gelden voor het geval er een Tweede Kaagbaan komt, maar uit de ambtelijke stukken blijkt, dat het nationaal belang voorop staat. ,,Volgens de Nota van Toelichting LIB zijn de regels voor het gebied erop gericht om "enerzijds voldoende ruimte te laten voor de ontwikkeling van de mainport Schiphol en anderzijds om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken. Van planschade of nadeelcompensatie, respectievelijk een beroep op het Schadeschap, door nieuwe (potentiële) bewoners kan echter geen sprake zijn wanneer deze bewoners voldoende geïnformeerd zijn. Voor toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving geldt daarentegen dat een algemene vrijwaring van de luchtvaartsector niet aan de orde kan zijn.''

Een belangrijke mededeling is te lezen in een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 17 november 2017: ,,Op het moment dat zich significante wijzigingen voordoen in de ontwikkeling van Schiphol met niet voorzienbare effecten voor geluidhinder en daarmee samenhangend woningbouw, zullen partijen met elkaar in overleg treden om te bezien wat de consequenties hiervan zijn voor de gemaakte afspraken.'' Er is dus geen garantie, dat de nieuwe bewoners in de LIB-gebieden wél recht hebben op schadevergoeding of compensatie als het geluids- of fijnstofoverlast toeneemt.

Voor de gemeente Kaag en Braassem heeft het instemmen met het collegevoorstel ook gevolgen: ,,Eén van de elementen van deze afspraak is, dat gemeenten geen verzoeken indienen om vliegroutes te verleggen boven nieuwbouwlocaties (in het LIB-gebied, JD). Gemeenten zijn gebonden zich hieraan te houden.''