• Hoe lang mag Ponto nog de veerboot besturen?

    Joep Derksen / Writing4U.nl

Gemeente naar rechter

KAAG Wethouder Herman Haarman (D66) zet hoog in, waar het gaat om een conflict met de Firma Ponto.

De gemeente heeft aan deze pontbeheerder gevraagd om informatie te geven, die van belang is voor potentiële inschrijvers om in de toekomst het pontvervoer te regelen. Maar Ponto weigert hier aan mee te werken. Nu sleept de gemeente Ponto voor de rechter om alsnog extra informatie te krijgen. Daarnaast wil de gemeente de in 1981 gesloten overeenkomst 'voor zover vereist' opzeggen.

Volgend jaar wordt het pontvervoer opnieuw aanbesteed door de gemeente. Hoewel de bewoners van Kaag tevreden zijn met de huidige exploitant, kan Ponto er zeker niet zo maar op rekenen, dat zij ook in de toekomst hun dienstverlening mogen blijven uitvoeren. Maar de eigenaren weigeren vooralsnog hun concurrentie in het zadel te helpen met het verstrekken van gegevens over de exploitatie van de pont.

KENNISVOORSPRONG De gemeente vindt echter: ,,Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht is dat aanbestedende diensten een level playing field moeten creëren voor alle (potentiële) inschrijvers op een opdracht. Het risico op het ontbreken van een gelijk speelveld speelt met name, indien de zittende opdrachtnemer opnieuw mee doet aan de aanbesteding, zonder dat alle relevante informatie waarover de zittende ondernemer beschikt, wordt gedeeld met andere inschrijvers. De zittende ondernemer heeft in dat geval een kennisvoorsprong.''

De betreffende ambtenaar overweegt zelfs om Ponto uit te sluiten van inschrijving van de aanbesteding, zo blijkt uit de gemeentelijke stukken. ,,De vraag is of het enkel hebben van een kennisvoorsprong voldoende is om Ponto uit te sluiten van inschrijving op de aanbesteding. Het op voorhand uitsluiten van een partij die weigert informatie te delen is daarom wellicht mogelijk, maar niet zonder risico. De beoordeling door de rechter zal namelijk afhangen van verschillende factoren, zoals de mate van 'ongeoorloofdheid' van de kennisvoorsprong, de vraag of de mededinging werkelijk wordt beperkt door de kennisvoorsprong en de door de gemeente ondernomen actie(s).'' En dus heeft de gemeente Kaag en Braassem Ponto formeel opgeroepen om de benodigde informatie te verstrekken. Of anders komt er een rechtszaak.